Πιστοποίηση

Για τα κουφώματα αλουμινίου (πόρτες και παράθυρα) το διεθνές πρότυπο προϊόντος είναι το ΕΝ 14351-1:2006+Α1:2010.

Η ALUCAD φέρει το σήμα συμμόρφωσης – πιστότητας CE στα προϊόντα που κατασκευάζει και τα οποία είναι σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα απαιτήσεων :

  • ΕΝ 12208 , ΕΝ 1027, Πόρτες και Παράθυρα, Υδατοστεγανότητα – Ταξινόμηση και Μέθοδος Δοκιμής
  • ΕΝ 12207 , ΕΝ 1026, Πόρτες και Παράθυρα, Αεροδιαπερατότητα – Ταξινόμηση και Μέθοδος Δοκιμής
  • ΕΝ 12210 , ΕΝ 12211, Πόρτες και Παράθυρα, Αντοχή σε Ανεμοπίεση – Ταξινόμηση και Μέθοδος Δοκιμής
  • ΕΝ 10077-2, Πόρτες και Παράθυρα, Θερμική Επίδοση – Υπολογισμός Θερμικής Αγωγιμότητας